Kwaliteitscharter en beroepscode

Dit gezegd zijnde, gaat de onderneming ‘Alphac-Médiphar-Services’ de volgende verbintenissen aan:

- A – Verbintenissen ten opzichte van de patiënten en hun familie

 1. Gratis en voor iedereen toegankelijke diensten.
 2. Strikt respect voor de persoon en zijn privacy.
 3. Wij verbinden ons ertoe om enkel opnieuw contact op te nemen met de zieke in de verzorgingsinstellingen na akkoord van de professionele zorgverleners en de patiënt zelf.
 4. Respect voor de persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijkheid. Alle persoonsgegevens die worden ingezameld over de patiënten zijn uitsluitend bestemd voor de ziekteverzekeringsmaatschappijen en voor intern gebruik.
 5. Wij respecteren het medisch beroepsgeheim en zullen medische informatie waarvan wij op de hoogte kunnen zijn dus niet bekendmaken.
 6. Wij zullen de patiënten op een zo eenvoudig en zo eerlijk mogelijke manier informeren over de diensten die wij hen aanbieden zodat ze volledig vrij kunnen kiezen om al dan niet een beroep te doen op onze diensten.
 7. Wij verbinden ons ertoe om geen enkele druk uit te oefenen om een klant aan te zetten materiaal of accessoires te kopen die al dan niet terugbetaald worden door de sociale instellingen.
 8. Gratis levering van het medisch materiaal.
 9. Wij verbinden ons ertoe om onze personeelsleden continu op te leiden over de producten die wij verdelen via de diverse laboratoria en via de stomatherapeutische verpleegkundigen.
 10. Grote voorraad om zo snel mogelijk te beantwoorden aan de behoeften van de patiënten
 11. Wij verbinden ons ertoe om een patiënt in nood altijd uit de nood te helpen en zeer snel te reageren in geval van nood met naleving van het voorschrift.
 12. Wij verbinden ons ertoe om de patiënten te helpen bij het beheer van hun medisch materiaal om te grote voorraden te vermijden.
 13. Wij verbinden ons ertoe om de patiënten meerdere alternatieven te bieden voor hun bevoorrading die voldoen aan hun verwachtingen, die flexibel zijn en nooit contractueel.
 14. Wij verbinden ons ertoe om ons vakgebied te doen evolueren naargelang de behoeften van de patiënten en in overeenstemming met de wet.

- B – Verbintenissen ten opzichte van de sociale instellingen

- C – Verbintenissen ten opzichte van de voorschrijvende artsen